Ieder kind heeft
een uniek talent

Een kleine school, waar leerlingen en leerkrachten elkaar goed kennen. Dat kenmerkt het Zuiderlicht in Dronten. Kinderen leren in een fijne sfeer. ‘Ontwikkelen doe je samen en daarom werken wij intensief samen met onze leerlingen, hun ouders en de leerkracht om het kind optimaal tot zijn recht te laten komen’, vertelt de directeur.
‘We zijn een christelijke basisschool met een open sfeer: ieder kind is welkom. Onze school telt 100 leerlingen, verspreid over 4 klassen en we kennen een doorlopende leerlijn van groep 1 tot 8. In een kleinschalige, veilige omgeving met duidelijkheid en structuur vanuit onze christelijke identiteit werken we samen met ouders op een positieve manier aan de ontwikkeling van kinderen.’

Begeleiding

‘We zien ieder kind, kijken naar zijn of haar talent en de mogelijkheden. Leren gaat niet vanzelf, daar heb je begeleiding bij nodig. We bieden onderwijsondersteuning voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen of juist meer werk aan kunnen.’

‘We leren kinderen leren’

Image
Image

Onze lessen

‘We werken in alle groepen volgens het Doordacht Passend Lesmodel (DPL) Een DPL-les heeft altijd vaste onderdelen, zoals het benoemen van het leerdoel, het activeren van voorkennis, het uitleggen en inoefenen. Hierdoor worden alle kinderen gezien door onze leerkracht. Hij of zij controleert tijdens de les steeds of de leerlingen de stof hebben begrepen en geeft zo nodig extra uitleg. Leerlingen merken door deze methode dat ze de leerstof beheersen en krijgen vertrouwen in zichzelf.’

‘Met gepersonaliseerd leren, waarbij we de instructie en verwerking afstemmen op het kind, begeleiden we onze leerlingen. Indien wenselijk gebruiken we (digitale) hulpmiddelen zoals Chromebooks en tablets.Op sociaal emotioneel gebied werken we met de Kanjertraining. Hiermee bevorderen wij het onderling vertrouwen in de groepen en dat is de basis voor een prettig schoolklimaat.’

Kenniswerkplaats en Huygensklas

‘Bij het aanleren van de basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen bieden we onze leerlingen een rijke leeromgeving. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld de kenniswerkplaats waar kinderen zelf leren maken en de Huygensklas voor deep level learning. We laten kinderen de wereld om hen heen op verschillende manieren ontdekken waardoor zij de samenhang ontdekken tussen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer, wetenschap en techniek.’
Image
Image

Betrokken ouders

‘Ook hebben we regelmatig excursies en gastlessen, waarbij we gelukkig altijd op veel hulp van de ouders kunnen rekenen. We hebben actieve en betrokken ouders en daar zijn we heel blij mee. Er zijn veel ouders die iets voor school willen doen en we blijven zoeken naar manieren om hen direct te betrekken. Samen komen we verder.’